Cách xác định vị trí thửa đất để xin giấy phép xây dựng?

Tôi bảo họ chỉ được lấy 1 mốc bên phải hoặc bên trái theo một con đường, vì đất tôi chỉ một mặt tiền, bên phía nào mà khi tôi xây đắp không phạm 3m chỉ giới xd là được. Thì bên địa chính đồng ý. Nhưng khi lấy mốc đó, họ định vị theo phương ngang thì nhà tôi đủ 5,5m bề ngang, thì lô đất kế bên chỉ còn lại 5m không đủ 5,5m. Nên giờ họ ko chịu, bắt chúng tôi phải định vị lô đất xéo xẹo theo hình bình hành, để cho đủ bề ngang 5,5m. Như vậy thì lô đất của chúng tôi không giống trong sổ đỏ. Họ không chịu định vị. Vậy nên tôi kính nhờ ls tham vấn giúp tôi nên làm gì trong việc này. Mong phúc âm sớm lại của quý ls. Chân thành cảm ơn. Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham vấn luật đất đai của doanh nghiệp luật minh khuê >> trạng sư tham vấn luật pháp đất đai, gọi: 1900 6162.

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>>Luật sư tham vấn luật tham vấn luật pháp Đất đai, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ, cảm ơn game thủ đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề xuất tham vấn luật đến Bộ phận trạng sư tham vấn luật pháp của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của game thủ đã được hàng ngũ trạng sư của Chúng tôi nghiên cứu và tham vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CPquy định cụ thể chấp hành một số điều của luật đất đai;

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMTquy định về giấy má địa chính;

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về bản đồ địa chính

2. Luật sư tham vấn:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 20 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về lập bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai:

“1. Bản đồ địa chính là yếu tố của giấy má địa chính; diễn tả địa điểm, ranh con giới, quy mô các thửa đất và các đối tượng chiếm hữu đất không tạo cho nêna đất; được lập để đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung khác của quản lý quốc gia về đất đai.

2. Sổ mục kê đất đai là item của việc điều tra, đo đạc địa chính, để tổng thích hợp các thông báo tính chất của thửa đất và các đối tượng chiếm hữu đất không tạo cho nêna đất gồm: Số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, quy mô, loại đất, tên người sử dụng đất và người được giao quản lý đất để dịch vụ đề nghị quản lý đất đai.

3. Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai được lập dưới dạng số và được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu địa chính để sử dụng cho quản lý đất đai ở các cấp; được in ra giấy để sử dụng ở những nơi chưa hoàn thành việc xây đắp cơ sở dữ liệu địa chính hoặc chưa có điều kiện để phá hoang sử dụng bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai dạng số.

4. Việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai được thực hành theo quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Trường thích hợp chưa đo đạc lập bản đồ địa chính thì được sử dụng các loại tài liệu đo đạc khác để thực hành đăng ký đất đai theo quy định như sau:

a) Nơi có bản đồ giải thửa thì phải đánh giá, đo đạc chỉnh lý cô động ranh con giới thửa đất, loại đất cho thích thích hợp hiện trạng sử dụng và quy định về loại đất, loại đối tượng sử dụng đất theo Thông tư này để sử dụng;

b) Nơi có bản đồ quy hoạch cụ thể xây đắp tỉnh thành, quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn thì phải đánh giá, chỉnh lý cho thích thích hợp hiện trạng sử dụng đất và chỉnh sửa lại nội dung theo quy định về bản đồ địa chính để sử dụng;

c) Trường thích hợp không có bản đồ giải thửa hoặc bản đồ quy hoạch xây đắp cụ thể thì thực hành trích đo địa chính để sử dụng theo quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

Theo nội dung tại Điều 11 Thông 25/2014/TT – BTNMT ngày 19 04 tuần 05 năm 2014 nguyên lý xác định ranh con giới thửa đất, lập bản trình bày ranh con giới, mốc giới thửa đất như sau:

“1. Xác định ranh con giới thửa đất

1.1. Trước khi đo vẽ cụ thể, cán bộ đo đạc phải kết thích hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, chỉ dẫn việc xác định hiện trạng, ranh con giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất ảnh hưởng tiến hành xác định ranh con giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản trình bày ranh con giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hành đo đạc ranh con giới thửa đất; đồng thời, đề nghị người sử dụng đất xuất trình các giấy má ảnh hưởng đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy má đó không cần công chứng, chứng nhận).

1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực chấp hành, kết quả giải quyết tranh con chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có ảnh hưởng đến ranh con giới thửa đất.

Trường thích hợp đang có tranh con chấp về ranh con giới thửa đất thì công ty đo đạc có bổn phận lên tiếng bằng văn bản cho Ủy ban quần chúng. # cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường thích hợp tranh con chấp chưa giải quyết xong trong thời kì đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh con giới thực tại đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh con giới thực tại đang sử dụng, quản lý đó; nếu chẳng thể xác định được ranh con giới thực tại đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh con chấp; công ty đo đạc có bổn phận lập bản trình bày thực trạng phần đất đang tranh con chấp thành 02 bản, một bản lưu giấy má đo đạc, một bản gửi Ủy ban quần chúng. # cấp xã để thực hành các bước giải quyết tranh con chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

2. Bản trình bày ranh con giới, mốc giới thửa đất

2.1. Bản trình bày ranh con giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư này cho tất cả các thửa đất trừ các trường thích hợp sau đây:

a) Thửa đất có giấy má thỏa thuận hoặc văn bản xác định ranh con giới, mốc giới sử dụng đất có bản vẽ diễn tả rõ ranh con giới sử dụng đất mà ranh con giới hiện trạng của thửa đất không đổi thay so với bản vẽ trên giấy má đó;

b) Thửa đất có giấy má pháp lý về quyền sử dụng đất mà trong giấy má đó diễn tả rõ đường ranh con giới tầm thường của thửa đất với các thửa lục địa kề và hiện trạng ranh con giới của thửa đất không đổi thay so với giấy má hiện có;

c) Đối với thửa đất sinh sản nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản có bờ thửa hoặc cọc mốc nhất thiết, rõ ràng trên thực địa thì không phải lập Bản trình bày ranh con giới, mốc giới sử dụng đất nhưng sau khi có bản đồ diễn tả hiện trạng sử dụng đất phải ban bố công khai tại trụ sở Ủy ban quần chúng. # cấp xã và khu cư dân trong thời kì tối thiểu là 10 ngày liên tục, đồng thời phải thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết để đánh giá, đối chiếu; hết thời kì công khai phải lập Biên bản công nhận việc công khai bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 kèm theo Thông tư này;

2.2. Trường thích hợp trên giấy má pháp lý về quyền sử dụng đất có lược đồ diễn tả ranh con giới thửa đất nhưng khác với ranh con giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản trình bày ranh con giới, mốc giới thửa đất phải diễn tả ranh con giới theo hiện trạng và ranh con giới theo giấy má đó.

2.3. Trường thích hợp ranh con giới thửa đất đang có tranh con chấp thì trên Bản trình bày ranh con giới, mốc giới thửa đất diễn tả đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo quan điểm của các bên ảnh hưởng.

2.4. Trường thích hợp người sử dụng đất, người sử dụng lục địa kề vắng mặt trong suốt thời kì đo đạc thì ranh con giới thửa đất được xác định theo bản trình bày đã được các bên ảnh hưởng còn lại và người dẫn đạc công nhận. Đơn vị đo đạc có bổn phận chuyển Bản trình bày ranh con giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban quần chúng. # cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.”

Xác định ranh con giới sử dụng đất và đo đạc, lập bản đồ địa chính được diễn tả trong Thông tư 07/2015/TT-BTNMT như sau:

1. Việc đo đạc xác định ranh con giới sử dụng đất thực hành theo quy định sau:

a) Việc đo đạc xác định ranh con giới bao gồm: đo đạc xác định tọa độ mốc ranh con giới, điểm đặc trưng và điểm cụ thể khác trên đường ranh con giới của doanh nghiệp nông, lâm nghiệp;

b) Đối với các khu vực đã có bản đồ địa chính phục vụ theo đề nghị thì chỉnh sửa đường ranh con giới từ bản đồ địa chính c theo quy định thì thực hành đo đạc, chỉnh lý thửa đất khu vực cô động đó;

d) Việc xác định cách thức đo và đề nghị độ chính xác điểm mốc ranh con giới được thực hành theo đề nghị như đối với điểm khống chế đo vẽ quy định.

đ) Việc xác định cách thức đo và đề nghị độ chính xác xác định địa điểm điểm đặc trưng, điểm cụ thể khác không cắm mốc trên đường ranh con giới thực hành theo đề nghị đối.

Như vậy, khi tiến hành đo đạc thì bổn phận của cán bộ địa chính thực hành phải kết thích hợp với các chủ thể như chủ sử dụng, kết thích hợp với người dẫn đạc, người quản lý khi đo đạc. Nếu có tranh con chấp mà trường thích hợp tranh con chấp chưa giải quyết xong trong thời kì đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh con giới thực tại đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh con giới thực tại đang sử dụng, quản lý đó; nếu chẳng thể xác định được ranh con giới thực tại đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh con chấp; công ty đo đạc có bổn phận lập bản trình bày thực trạng phần đất đang tranh con chấp thành 02 bản.

Theo đó, về lớp lang thủ tục đo đạc của cán bộ địa chính xã là chưa thích hợp lý. Bạn có thể làm đơn đề nghị đo đạc cũng như xác định lại địa điểm đất để đúng với phần đất gia điình game thủ được cấp trong sổ đỏ. Nếu sau khi nộp đơn đề nghị và giải quyết chưa thỏa đáng thì gia đình game thủ có thể làm đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp gửi đến UBND cấp huyện.

3. Bài viết tham khảo thêm:đã có; tọa độ mốc ranh con giới được đo đạc xác định theo quy định;

c) Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính mà có cô động về ranh con giới sử dụng đất hoặc không bảo đảm độ chính xá

>> Xử lý miếng đất đo đạc thực tại sai so với bản đồ

Trên đây là tham vấn của Luật Minh Khuê về Cách xác định địa điểm thửa đất để xin giấy phép xây đắp?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác game thủ vui lòng liên can phòng ban tham vấn luật pháp trực tuyến qua tổng đài laptopsố: 1900 6162 để được trả lời.

Rất mong nhận được sự hiệp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tham vấn luật pháp Đất đai – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời