Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

“3. Nội dung mô tả trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm:

a) Cơ sở toán học gồm khuông bản đồ, lưới kilômét, lưới kinh vĩ tuyến, chú dẫn, trình bày ngoài khuông và các nội dung có tác động;

b) Biên giới nhà nước và đường địa giới hành chính các cấp: Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất của vùng kinh tế – xã hội dạng giấy chỉ mô tả tới địa giới hành chính cấp huyện; bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước dạng giấy chỉ mô tả tới địa giới hành chính cấp thức giấc. Khi đường địa giới hành chính các cấp trùng nhau thì diễn đạt đường địa giới hành chính cấp cao nhất.

Trường thích hợp không thích hợp nhất đường địa giới hành chính giữa thực tại đang quản lý với giấy tờ địa giới hành chính thì trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải mô tả đường địa giới hành chính thực tại đang quản lý. Trường thích hợp đang có tranh chấp về địa giới hành chính thì trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải mô tả đường địa giới hành chính khu vực đang tranh chấp theo quan điểm của các bên tác động;

c) Ranh giới các khoanh đất của bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã mô tả ranh giới và ký hiệu các khoanh đất theo chỉ tiêu kiểm kê đất đai. Ranh giới các khoanh đất của bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, cấp thức giấc, các vùng kinh tế – xã hội và cả nước mô tả theo các chỉ tiêu tổng thích hợp; được tổng thích hợp, khái quát hóa theo quy định chỉnh sửa bản đồ hiện trạng sử dụng các cấp;

d) Địa hình: Thể hiện đặc trưng địa hình của khu vực (không bao gồm phần địa hình đáy đại dương, các khu vực núi đá và bãi cát nhân tạo) và được diễn đạt bằng đường bình độ, điểm độ cao và chú thích độ cao. Khu vực núi cao có độ dốc lớn chỉ diễn đạt đường bình độ cái và điểm độ cao đặc trưng;

đ) Thủy hệ và các đối tượng có tác động phải mô tả gồm đại dương, biển, ao, đầm, phá, áo quan đào, sông, ngòi, kênh, rạch, suối. Đối với đại dương mô tả theo đường mép nước đại dương triều kiệt nhàng nhàng trong nhiều năm; trường thích hợp chưa xác định được đường mép nước đại dương triều kiệt nhàng nhàng trong nhiều năm thì xác định theo đường mép nước đại dương triều kiệt tại thời điểm kiểm kê để mô tả. Các nguyên tố thủy hệ khác có bờ bao thì mô tả theo chân phía ngoài đường bờ bao (phía đối diện với thủy hệ); trường thích hợp thủy hệ tiếp giáp với có đê hoặc đường liên lạc thì mô tả theo chân mái đắp của đê, đường phía tiếp giáp với thủy hệ; trường thích hợp thủy hệ không có bờ bao và không tiếp giáp đê hoặc đường giao thì mô tả theo mép đỉnh của mái trượt của thủy hệ;

e) Giao thông và các đối tượng có tác động mô tả khuôn khổ chiếm giữ đất của đường sắt, đường bộ và các công trình liên lạc trên chuỗi hệ thống đường đó theo đề xuất sau:

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã mô tả tất cả các loại đường liên lạc các cấp, kể cả đường trục chính trong khu cư dân, đường nội đồng, đường mòn tại các xã miền núi, trung du;

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện đường bộ diễn đạt từ đường liên xã trở lên; khu vực miền núi phải diễn đạt cả đường đất nhỏ;

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp thức giấc diễn đạt từ đường liên huyện trở lên;

– Trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất vùng kinh tế – xã hội và cả nước diễn đạt từ đường thức giấc lộ trở lên, khu vực miền núi phải diễn đạt cả đường liên huyện;

g) Các nguyên tố kinh tế, xã hội;

h) Các chú thích, thuyết minh.”