Công bố những trường hợp được giảm 50% tiền thuê đất

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ dẫn việc tiếp tục phê chuẩn giảm 50% tiền thuê đất theo quy định như sau:

Xem xét các giấy tờ nộp đúng quy định từ sau ngày 31.12.2014 tới trước ngày 23.01.2017 để giảm 50% tiền thuê đất trong thời đoạn từ năm 2011 tới năm 2014.

Việc phê chuẩn giảm tiền thuê đất phải đúng đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07.01.2013, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10.5.2012 của Chính phủ; Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14.10.2013, Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư, văn bản chỉ dẫn của Bộ Tài chính.

Với các trường hợp đã lâm thời nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông tin của cơ quan thuế khi chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ thì xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định của luật pháp để giảm tiền thuê đất tính trên số tiền thuê đất phải nộp. Nếu số tiền đã lâm thời nộp cao hơn số tiền phải nộp (sau khi trừ số tiền được giảm theo quy định) thì số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của luật pháp về quản lý thuế.

Với các trường hợp đã nộp tiền thuê đất hàng năm (chưa được giảm) theo thông tin của cơ quan thuế khi chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ thì được giảm 50% số tiền thuê đất đã nộp theo quy định tương ứng với thời kì được giảm. Nếu sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp vẫn lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm tới mức số tiền thuê đất phải nộp bằng 2 lần số phải nộp của năm 2010. Số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của luật pháp về quản lý thuế.

Với các trường hợp chưa nộp tiền thuê đất theo thông tin của cơ quan thuế và chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ, khi được phê chuẩn giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ dẫn tại Công văn này, thì phải nộp tiền lờ đờ nộp theo quy định của luật pháp về quản lý thuế cùng với số tiền thuê đất còn phải nộp sau khi được giảm.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất và số tiền được giảm thực hành theo chỉ dẫn tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8.2.2013, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23.5.2012 và Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 31.12.2011 của Bộ Tài chính.

Việc giảm tiền thuê đất cho các đối tượng được thực hành theo từng năm ứng với từng Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng loạt đối tượng được miễn thuế đất nông nghiệp

Theo T.H

Lao động

Trả lời