Đất được đưa vào mục đích giao thông có được bồi thường không ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Điều 75. Điều kiện được bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bình an; tạo ra kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất (sau đây gọi thông thường là Giấy chứng thực) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người vietnam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được chiếm hữu nhà đất gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại vietnam mà có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

2. Cộng đồng cư dân, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

3. Người vietnam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu kĩ nghệ, cụm kĩ nghệ, khu giễu cợt xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế, có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có cỗi nguồn từ ngân sách quốc gia, có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

5. Tổ chức nước ngoài có tác dụng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê và có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

6. Tổ chức kinh tế, người vietnam định cư ở nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư xây đắp nhà đất để bán hoặc bán kết phù hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê, có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.