Để được cấp phép xây dựng cần phải có 12 loại giấy tờ sau

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

1. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001, Luật đất đai năm 2003.

2. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thúc đẩy tới đầu tư xây đắp căn bản số 38/2009/QH12.

3. Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở tại thành phố, Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về trao đổi và kinh doanh nhà đất.

4. Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất; giấy chứng thực quyền chiếm hữu công trình xây đắp đã được cấp theo quy định.

5. Các loại giấy má đủ điều kiện để cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng thực.

6. Giấy tờ về đất đai đối với trường phù hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất từ sau ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của luật pháp về đất đai, gồm: Quyết định giao đất của cơ quan quốc gia có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất của cơ quan quốc gia có thẩm quyền và giao kèo thuê đất kèm theo (nếu có) hoặc giấy má về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc Quyết định chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

7. Báo cáo rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất đối với trường phù hợp công ty, cơ sở tôn giáo đang sử dụng mà chưa được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất được Ủy ban dân chúng cấp thức giấc nơi có đất đánh giá và quyết định xử lý theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể thực hành một số điều của Luật đất đai.

8. Giấy tờ về việc xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường phù hợp cấp giấy phép xây đắp để thực hành xây đắp mới, tu tạo, cải tạo hoặc di dời các công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh nhưng chưa được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể thực hành một số điều của Luật đất đai năm 2013.

9. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc văn bản bằng lòng về vị trí xây đắp của Ủy ban dân chúng cấp huyện đối với công trình xây đắp đại dương lăng xê, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục tiêu sử dụng để xây đắp và không được chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất.

10. Hợp đồng thuê đất được giao ước giữa chủ đầu tư xây đắp công trình và người quản lý, sử dụng công trình liên lạc hoặc văn bản bằng lòng của cơ quan quản lý quốc gia có thẩm quyền về liên lạc đối với công trình được phép xây đắp trong khuôn khổ đất dành cho liên lạc theo quy định của luật pháp.

11. Văn bản của cơ quan quốc gia có thẩm quyền chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất đối với trường phù hợp người sử dụng đất đã có giấy má phù hợp lí về đất đai theo quy định tại 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên nhưng yêu cầu được cấp giấy phép xây đắp sử dụng vào mục tiêu khác với mục tiêu sử dụng đất đã được ghi trên giấy má đó.

12. Văn bản của cơ quan quốc gia có thẩm quyền đã cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép xây đắp để xác định quy mô các loại đất đối với trường phù hợp người sử dụng đất có một trong các loại giấy má phù hợp lí về đất đai theo quy định tại 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên nhưng trên các giấy má đó không ghi rõ quy mô các loại đất để làm cơ sở cấp giấy phép xây đắp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/6/2017. Trường phù hợp giấy tờ yêu cầu cấp giấy phép xây đắp đã được nộp trước ngày 25/6/2017 nhưng chưa được cấp giấy phép xây đắp thì chủ đầu tư cập nhật giấy má phù hợp lí về đất đai theo quy định tại Nghị định này để được cấp giấy phép xây đắp.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ