Giải đáp thắc mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định: Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất định hình mà có một trong các loại giấy má sau đây thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy má về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hành cơ chế đất đai của Nhà nước vn dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng trợ thì Cộng hòa miền Nam vn và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vn;

b) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất nhất thời được cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng rẫy, Sổ địa chính trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993;

c) Giấy tờ thích hợp lí về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc của cải gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trao đổi nhà đất gắn liền với đất ở trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993 được Ủy ban quần chúng. # cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất gắn liền với đất ở; giấy má mua nhà đất thuộc chiếm hữu quốc gia theo quy định của luật pháp;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc cơ chế cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy má khác được xác lập trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy má quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy má đó ghi tên người khác, kèm theo giấy má về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có tác động, nhưng tới trước ngày Luật này có hiệu lực chấp hành chưa thực hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án quần chúng. #, quyết định chấp hành án của cơ quan chấp hành án, văn bản xác nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố giác về đất đai của cơ quan quốc gia có thẩm quyền đã được chấp hành thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất; trường thích hợp chưa thực hành trách nhiệm tài chính thì phải thực hành theo quy định của luật pháp.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993 tới ngày Luật này có hiệu lực chấp hành mà chưa được cấp Giấy chứng thực thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất; trường thích hợp chưa thực hành trách nhiệm tài chính thì phải thực hành theo quy định của luật pháp.

5. Cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, trường học họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban quần chúng. # cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng tầm thường cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

Như vậy, trường thích hợp của gia đình game thủ căn cứ theo khoản 4 điều 100 nêu trên thì đã có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định: Hồ sơ nộp khi thực hành thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 bốn tuần 5 năm 2014 của Chính phủ quy định cụ thể chấp hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường thích hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy má quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường thích hợp đăng ký về quyền chiếm hữu của cải gắn liền với đất.

Trường thích hợp đăng ký về quyền chiếm hữu nhà đất hoặc công trình xây đắp thì phải có lược đồ nhà đất, công trình xây đắp (trừ trường thích hợp trong giấy má về quyền chiếm hữu nhà đất, công trình xây đắp đã có lược đồ thích thích hợp với hiện trạng nhà đất, công trình đã xây đắp);

d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường thích hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;

đ) Chứng từ thực hành trách nhiệm tài chính; giấy má tác động tới việc miễn, giảm trách nhiệm tài chính về đất đai, của cải gắn liền với đất (nếu có);

e) Đối với tổ chức lực lượng vũ trang quần chúng. # sử dụng đất vào mục tiêu quốc phòng, bình yên thì ngoài giấy má quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về địa điểm đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất vào mục tiêu quốc phòng, bình yên trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các tổ chức thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh giấc, tỉnh giấc thành trực thuộc Trung ương mà có tên tổ chức đề xuất cấp Giấy chứng thực;

g) Trường thích hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa lục địa kề phải có hiệp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án quần chúng. # về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa lục địa kề, kèm theo lược đồ mô tả địa điểm, kích tấc phần quy mô thửa đất mà người sử dụng thửa lục địa kề được quyền sử dụng hạn chế.

Sau khi đã sẵn sàng đủ giấy tờ thì game thủ nộp giấy tờ tại Văn phòng đăng kí đất đai nơi có đất. Sau khi nộp đủ giấy tờ và thực hành các trách nhiệm tài chính thì không qúa 30 ngày game thủ sẽ được nhận giấy chứng thực quyền sử dụng đất.