Hà Nội sắp ban hành quy định mới nhất về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Theo đó, hợp nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, lên tiếng giám định của Sở Tư pháp về các nội dung bổ sung, sửa đổi để ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thành Hà Nội (thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh thành).

UBND tỉnh thành giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kết hợp với Văn phòng UBND tỉnh thành hoàn thành dự thảo quy định nêu trên. Văn phòng UBND tỉnh thành xin quan điểm của các bạn hữu Phó Chủ tịch UBND tỉnh thành và trình Chủ tịch UBND tỉnh thành phê chuẩn, quyết định.

Được biết, Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh thành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thành Hà Nội và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh thành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND đã phát huy chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý quốc gia đối với công việc thu hồi đất, giao đất trên địa bàn tỉnh thành trong thời kì qua.

Sau khi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định cụ thể thực hiện Luật Đất đai có hiệu lực, một số nội dung quy định tại các quyết định nêu trên không còn thích hợp, do đó việc ban hành quy định mới thay thế là cấp thiết.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ

Trả lời