Hà Nội thành lập trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Theo đó, UBND Thành phố thành lập 26 Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên cơ sở sáp nhập Ban Bồi thường phóng thích mặt bằng quận, huyện, thị xã và Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã (hiện thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường).

Trung tâm Phát triển quỹ đất là doanh nghiệp sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; có nhân cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở trương mục tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của luật pháp. Trung tâm Phát triển quỹ đất có tính năng kiến lập, tạo ra, quản lý, khai hoang quỹ đất; doanh nghiệp thực hành việc bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp thực hành việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hành các phục vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Các Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hành cơ giễu cợt tự chủ của doanh nghiệp sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ giễu cợt tự chủ của doanh nghiệp sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ giễu cợt tự chủ của doanh nghiệp sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Lãnh đạo Trung tâm và các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm 04 Tổ: Tổ Hành chính – Tổng hợp; Tổ Kế hoạch – Tài chính; Tổ Quản lý và tạo ra quỹ đất; Tổ Bồi thường và phóng thích mặt bằng.

Số lượng người làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất được UBND Thành phố phân bổ hàng năm theo Đề án địa điểm việc làm được chuẩn y trong tổng số lượng người làm việc của các doanh nghiệp sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Trước mắt, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã được giao số biên giễu cợt là số biên giễu cợt đã giao cho Ban Bồi thường phóng thích mặt bằng quận, huyện, thị xã và các Chi nhánh tạo ra quỹ đất (hiện thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường).

Tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc và tương đương hiện có từ các doanh nghiệp sáp nhập, Trung tâm được bổ sung Phó Giám đốc khi số lượng ít hơn quy định. Đối với những trường hợp đã được bổ dụng giữ chức phận người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp sau khi xếp đặt mà thôi giữ chức phận chỉ huy hoặc được bổ dụng vào chức phận mới có phụ cấp chức phận chỉ huy thấp hơn so với phụ cấp chức phận chỉ huy cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức phận chỉ huy ứng dụng theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức phận chỉ huy đối với các chức danh chỉ huy trong quá trình xếp đặt, kiện toàn doanh nghiệp bộ máy.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ