Luật quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Theo góp ý dự thảo, có ý kiến yêu cầu cần phải giải quyết mối quan hệ giữa Luật này với các luật thúc đẩy, rà soát, hủy bỏ những nội dung của các luật hiện hành trái với quy định Luật này để đảm bảo sự thích hợp nhất của chuỗi hệ thống luật pháp. Ngoài ra, Luật cần có phương án xử lý các quy hoạch đã được phê chuẩn khi Luật này có hiệu lực.

Ủy ban thường vụ quốc hội cho biết theo báo cáo của các cơ quan hữu quan được cắt cử qua rà soát, có 32 Luật cần sửa đổi, bổ sung các Điều thúc đẩy đến quy hoạch để phù hợp với dự án Luật quy hoạch (quy định tại Phụ lục 2 của dự thảo Luật).

Để bảo đảm tính khả thi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉnh lý khoản 1 Điều 69 của dự thảo Luật theo hướng Luật quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Với những quy hoạch hiện hành, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ xây đắp Đề án rà soát tổng với lịch trình ăn nhập để từng bước điều chỉnh bằng các chế độ, quy định luật pháp để tới năm 2020 có thể thực thi đồng bộ các quy hoạch theo Luật quy hoạch.

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết, hiện các phương án xử lý đối với từng loại quy hoạch được quy định tại Điều 68 như sau:

– Đối với quy hoạch được quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 5 của Luật quy hoạch thì thực hành tới hết thời kỳ quy hoạch; trường thích hợp nội dung của quy hoạch đó không ăn nhập với quy định của Luật này thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật quy hoạch.

– Đối với quy hoạch được tích thích hợp vào các quy hoạch quy định tại Điều 5 của Luật quy hoạch thì được thực hành tới hết ngày 31/12/2020;

– Các quy hoạch không được tích thích hợp và không thuộc một trong các quy hoạch quy định tại Điều 5 của Luật quy hoạch hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019 trừ các quy hoạch quy định tại khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 24, khoản 6 Điều 26, khoản 3 Điều 27 và khoản 3 Điều 28 của Luật quy hoạch thì thực hiện theo quy định của pháp luật thúc đẩy.

Cùng với đó, quy định tại khoản 2 Điều 69 giao Chính phủ rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định thúc đẩy tới quy hoạch trong các Luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 2 của Luật đảm bảo ăn nhập với Luật quy hoạch, trình Quốc hội coi xét, quyết định và có hiệu lực chậm chạp nhất từ ngày 01/01/2019.

Ngoài ra, để bảo đảm kịp tiến độ chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch kinh tế – xã hội của địa phương cho giai đoạn 2021-2030, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất Quốc hội ban hành một Nghị quyết riêng để yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương được tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác quy hoạch theo quy định và chỉ được phê duyệt các quy hoạch phù hợp với quy định của Luật này trong thời gian Luật quy hoạch chưa có hiệu lực.

Về dự thảo luật quy hoạch: Cẩn trọng để không giẫm chân nhau!

Theo Thảo Nguyên

Trí thức trẻ