Quy định diện tích làm mương máng khi tiền hành dồn điền, đổi thửa ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

“Điều 35. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Phù thích hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch sản xuất kinh tế – xã hội, quốc phòng, bình yên.

2. Được lập từ tổng thể tới cụ thể; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải ăn nhập với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải ăn nhập với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải biểu đạt nội dung sử dụng đất của cấp xã.

3. Sử dụng đất hà tằn hà tiện và có hiệu quả.

4. Khai thác thích hợp lý khoáng sản tự nhiên và bảo vệ không gian; thích nghi với chuyển đổi khí hậu.

5. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

6. Dân chủ và công khai.

7. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục tiêu quốc phòng, bình yên, dịch vụ lợi ích quốc gia, công cộng, bình yên lương thực và bảo vệ không gian.

8. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm ăn nhập với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn.”

Trả lời