Thủ tục tách thửa, tách sổ đỏ

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Để được tách thửa thì mảnh đất phải thỏa mãn điều kiện quy mô tối thiểu để được tách thửa theo quy định của từng địa phương để bảo đảm quy định, quy hoạch bình thường đối với quỹ đất của từng địa phương. Để biết về thông báo này người chơi tới Ủy ban dân chúng địa phương xin thông báo.Trong trường phù hợp đủ điều kiện tách thửa thì người chơi có thể tiến hành xin tách thửa theo lớp lang thủ tục quy định tại điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 49 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ giấy tờ đề xuất tách thửa hoặc phù hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có nghĩa vụ thực hành các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập giấy tờ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, phù hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật bất định vào giấy tờ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban dân chúng cấp xã để trao đối với trường phù hợp nộp giấy tờ tại cấp xã.

3. Trường hiệp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cáo giác, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hiệp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hành các công việc sau:

a)Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hành ký kết hiệp đồng, văn bản giao tiếp về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký bất định theo quy định tại Nghị định này đối với phần quy mô chuyển quyền; đồng thời công nhận đổi thay vào Giấy chứng thực đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất đối với phần quy mô còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật bất định vào giấy tờ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban dân chúng cấp xã để trao đối với trường phù hợp nộp giấy tờ tại cấp xã.

4. Trường hiệp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan khoáng sản và không gian có nghĩa vụ lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan quốc gia có thẩm quyền thực hành các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, giấy tờ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận đổi thay vào Giấy chứng thực đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban dân chúng cấp xã để trao đối với trường phù hợp nộp giấy tờ tại cấp xã.

Khi có nhu cầu tách sổ đỏ, người chơi sẽ phải nộp các khoản thuế, chi phí, lệ chi phí sau:

* Lệ chi phí địa chính:

Đây là khoản thu vào công ty, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan quốc gia có thẩm quyền hoặc công ty được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

Tùy từng điều kiện chi tiết của từng địa bàn và chế độ sản xuất kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho ăn nhập, bảo đảm nguyên lý:

– Mức thu tối đa ứng dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc đô thị trực thuộc Trung ương; phường nội ô thuộc đô thị hoặc thị xã trực thuộc thức giấc, như sau:

+ Cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải gắn liền với đất:

Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng thực do hết chỗ công nhận), cấp đổi, công nhận bổ sung vào giấy chứng thực.

Trường phù hợp giấy chứng thực cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và của cải khác gắn liền với đất) thì ứng dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng thực do hết chỗ công nhận), cấp đổi, công nhận bổ sung vào giấy chứng thực.

+ Chứng nhận đăng ký bất định về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.

+ Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu giấy tờ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.

– Mức thu ứng dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: Tối đa không quá 50% mức thu ứng dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc đô thị trực thuộc Trung ương; phường nội ô thuộc đô thị hoặc thị xã trực thuộc thức giấc.

* Lệ chi phí trước bạ nhà đất: mức thu lệ chi phí trước bạ của nhà đất là 0,5% giá trị của cải tính lệ chi phí trước bạ.

* Ngoài ra, người xin cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất phải nộp các loại chi phí khác như: Phí giám định địa chính, chi phí trích đo địa chính.

Như vậy, người chơi chỉ có nghĩa vụ phải nộp các khoản thuế, chi phí, lệ chi phí mà luật pháp quy định phải nộp khi tách sổ đỏ.